Индустриски опрема

welding machine

машина за заварување

frequency converter

конвертор на фреквенција

power supply

напојување

network switch

мрежен прекинувач

network base station

мрежна базна станица

case heat dissipation

дисипација на топлина во случај

Virtual money miner

Виртуелен рудар на пари

Bitcoin Miner

Рудар Bitcoin

Bitcoin Miner2

Рудар Bitcoin